Transdev Mitteldeutschland GmbH, Chemnitz
LEW 18678 1990 243 Bo'Bo'-el Transdev 143 591-6 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden  
LEW 20382 1989 243 Bo'Bo'-el Transdev 143 932 Foto(s) vorhanden Beheimatungsdaten vorhanden Revisionsdaten vorhanden